Islamic Economics Workshop IX Economic Growth and Development-9.İslam İktisadı Atölyesi Kalkınma ve Az Gelişmişlik Sorunsalı

Başlama Tarihi: 08.04.2021   |  Bitiş Tarihi: 10.04.2021
Islamic Economics Workshop IX
Economic Growth and Development

 
Research Center for Islamic Economics (IKAM) in collaboration with Scientific Studies Association (ILEM), Turkish Entrepreneurship and Business Ethics Association (IGIAD) and Istanbul Commerce University will organize its 9th Islamic Economics Workshop from 08 to 10 April, 2021 under the theme “Economic Growth and Development in Low Income Countries”.
 
Developing countries in general and most of Muslim countries in particular, the low income ones, face a two-pronged challenge of growth and development, against which their performance so far has not been very promising. Muslim countries are frequently marred with economic afflictions including sluggish growth, low development and unending spirals of poverty. To make the matters worse, the capital and human (capital) accumulation levels as well as research, development and innovation in these countries have plummeted to near zero levels. This situation warrants a long-term and permanent solution, hence, looking at the pertinence of this topic and the critical need to devise a panacea to these two-pronged problems of growth and development, IKAM once again has decided to blaze the trial. With an aim to look into the aforementioned problems and propose viable solutions in the context of Islamic economics, in year 2021, under patronage of IKAM, experienced academia from the economics discipline would gather and offer different perspectives, critically evaluate the existing works and propose suggestions to set a common future course of action. Against this backdrop, topics that will be covered in the upcoming workshop will be related to (but are not restricted to) the following themes:
 

1.     Capital accumulation in Muslim countries
 
2.     Muslim countries amidst the enigma of growth and development
 
3.     Private sector development in low income countries
 
4.     Poverty and its eradication
 
5.     Growth, inequalities and development
 
6.     Environment and development
 
7.     Markets and market failures
 
8.     Social services and human capital
 
9.     Research and innovation in the Muslim world
 
10.  Economic growth: social and moral planes
 
 
 
9. İslam İktisadı Atölyesi
Kalkınma ve Az gelişmişlik sorunsalı

 
08-10 Nisan 2021
 
İktisat düşüncesinin temelinde büyüme ve bölüşüm sorunsalı yatmaktadır denilebilir. İbn Haldun’un Mukaddimesinden Adam Smith’e, oradan da günümüze kadar iktisat düşüncesi büyüme ve elde edilen değerin bölüşümü üzerine araştırmalar yapmışlardır. Ancak bu tartışmalar yapılsa da ülkeler arası gelişmişlik farklılıklarının ortaya çıktığı, ayrıca iktisadi büyüme sağlansa da toplumsal alanın farklı taraflarının bundan faydalanamadığı görülmüştür. Özetle, gelişmenin sermaye yanında eğitim, sağlık ve altyapı gibi alanları nasıl etkileyeceği konusunu araştıran bir alan olarak kalkınma iktisadı ortaya çıkmıştır.
 
Gelişmekte olan ülkeler ismi altında gruplandırılan, düşük gelirli ülkeler şimdiye kadarki performansları pek umut verici değil ve iki yönlü bir büyüme ve gelişme sorunuyla karşı karşıyadırlar. Bunların arasında Müslüman ülkeler, yavaş büyüme, düşük kalkınma ve bitmeyen yoksulluk sarmalları gibi ekonomik sıkıntılarla mücadele etmektedirler. Diğer taraftan, bu ülkelerdeki sermaye ve beşeri (sermaye) birikimi düzeyleri, araştırma, geliştirme ve innovasyon faaliyetleri de sıfıra yakın seviyelere düşmüştür. Bu durum uzun vadeli ve kalıcı bir çözüm için yeni araştırma ve çalışmaların yapılmasını zorunlu kılmaktadır. İslam İktisadı Atölyesi’nde bu meseleden yola çıkılarak “Kalkınma ve Az Gelişmişlik” sorunsalının ele alınması planlanmaktadır.  Bahsi geçen sorunlara bakmak ve İslam iktisadı bağlamında uygulanabilir çözümler önermek amacıyla 2021 yılında iktisat disiplininden deneyimli akademisyenlerin bir araya gelerek farklı bakış açıları sunarak, mevcut çalışmaları eleştirel değerlendirip ve önerilerde bulunması hedeflenmektedir. Bu çerçevede, gelecek atölyede ele alınacak konular aşağıdaki temalarla ilgili olacaktır (ancak bunlarla sınırlı değildir):
 
 
 
1. Müslüman ülkelerde sermaye birikimi
 
2. Büyüme ve kalkınma muammasının ortasında Müslüman ülkeler
 
3. Düşük gelirli ülkelerde özel sektör gelişimi
 
4. Yoksulluk ve yok edilmesi
 
5. Büyüme, eşitsizlikler ve kalkınma
 
6. Çevre ve kalkınma
 
7. Piyasalar ve piyasa başarısızlıkları
 
8. Sosyal hizmetler ve beşeri sermaye
 
9. Müslüman dünyasında araştırma ve yenilik
 
10. Ekonomik büyüme: sosyal ve ahlaki planlar